ART IN MOTION
Chinese Contemporary Art Meets The BMW Art Cars

mit Alexander Calder, Feng Jiangzhou, He An , David Hockney, Jenny Holzer, Matazo Kayama, Liu Wei, Wang Gongxin, Zhang Hui