only in german

Fuera de lo ordinario extraordinario
fotografía japonesa centemporanea

mit Hiroko Okada, Miyako Ishiuchi, Keizo Motoda, Ryudai Takano, Shunsaku Hishikari, Sigura Kunie, Tomoko Sawada, Shizuka Yokomizo, Tomoko Yoneda, Yo Mi Chin, Yuki Onodera ...