only in german

Kudaranai Show
At CAI 02 Projectspace
Kurator: Takahashi Kiyoshi

Künstler: Inoue Ami, Kikuchi Kazuhiro, Takahashi Kiyoshi, Ishikura Mimona, Silvestru Alexandru Munteanu, Thomas Neumann, Koseki Teppei