only in german

Mask of Japan

mit Naoya Hatakeyama, Hiroshi Sugimoto, Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki, Akane Asaoka, Fuyuki Hattori, Miyako Ishiuchi, Kenro Izu, Youmei Kawai, Kazuo Kitai, Makiko Koie, Hideo Kobayashi, Taiji Matsue, Ryuji Miyamoto, Yasumasa Morimura, Shigeyosi Ohi, Yuji Ono, Ryûdai Takano, Jun Shiraoka, Toshio Shibata, Kunie Sugiura, Issei Suda, Toshihiro Yashiro, Tomoko Yoneda, Yuki Onodera