only in german

Mask of Japan
Akane Asaoka, Daido Moriyama, Fuyuki Hattori, Hiroshi Sugimoto, Naoya Hatakeyama, Nobuyoshi Araki, Miyako Ishiuchi, Kenro Izu, Youmei Kawai, Kazuo Kitai, Makiko Koie, Kisei Kobayashi, Taiji Matsue, Ryuji Miyamoto, Shigeyosi Ohi, Tomoko Yoneda, Toshihiro Yashiro, Yasumasa Morimura, Yuki Onodera ...