only in german

Personal Space: New Perspectives from China
Kurator: Mathieu Borysevicz

Künstler: Kan Xua, Ma Daha, Shu Hao, Qui Zhijie, Wang Peng, Wang Wei, Yixiangju, Zhuang Hui