only in german

Silknet

mit Ai Weiwei, Bai Yiluo, Du Jie, Dexin Gu, Shuo Liang, Chunsheng Lu, Lu Qing, Shen Shaomin, Wang Xingwei, Yan Lei, Gang Zhao