only in german

Stone Face BANG

mit Fang Lijun, Liu Ye, Lu Hao, Song Yonghong, Song Yongping, Su Xinping, Sun Liang, Wang Guang Yi, Xie Nanxing, Yang Shaobin, Ye Yongqing, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Zeng Hao, Zhan Wang, Zhang Xiaogang