only in german

Zeitgenössische Fotokunst aus Japan
6.11. - 19.12.1999

NBK
mit Hitoshi Fugo, Miyuki Ichikawa, Eiji Ina, Kikuji Kawada, Midori Mitamura, Megumi Nakai, Yuji Ono, Yuki Onodera, Saburo Ota, Kunie Sugiura, Hideo Suzuki, Ko Yamada, Tomoko Yoneda