• 27. Nov 17. Feb 2017
    White on Alfa Gallery Miami